Kasulikke materjale õpetajale ja õppekava koostajale

2023. aastal vastu võetud põhikooli ja gümnaasiumi uus õppekava on võrreldes eelmise versiooniga sõnastuselt üldisem ja jätab koolile ning õpetajale suurema autonoomia ja valikuvõimalused. Seetõttu ei ole õppekava enda tekstis ka enam õpiväljundeid klasside kaupa, mis tuleb koolil endal koostada.

Õppekava täiendab uuendatud versioon õpiprotsesside kirjeldusest, kus õppekavas seatud kohustustele on lisatud soovitused tasemele sobivate õpi- ja hindamistegevuste kohta, samuti üldised soovitused õppesisu kohta, õpikeskkonna kujundamiseks, diferentseerimiseks, läbivate teemade ja lõimingu läbiviimiseks.

Erinevalt teistest ainetest ei ole võõrkeelte õpiprotsesside kirjeldused koostatud klasside, vaid keeletasemete kaupa, seega peab nii kooli ainekava looja kui ka iga õpetaja ise enda jaoks teadvustama, millistes klassides millist keeletaset taotletakse.

Kõik võõrkeelte-alased materjalid kooli õppekava koostajale ja uuendajale on saadaval siin:

Põhikool

Gümnaasium

Kontrollnimekiri kooli võõrkeelte valdkonnakava ja ainekavade koostajale (klõpsata avaneval lehel lingil KONTROLLNIMEKIRI)

Konkreetsemaid kasulikke linke õpetajale(kui eraldi põhikooli ja gümnaasiumi lehte pole välja toodud, on sisu põhikooli ja gümnaasiumi materjalides sama)

Õpitegevuste võrdlustabel, mis hõlmab kõiki keeleoskustasemeid

Tabel annab hea ülevaate õpilase keeleoskuse oodatavast arengust vastuvõtutoimingute, tekstiloome- ja suhtlustoimingute, mitmekultuuriliseks koostööks vajalike hoiakute ja pädevuste, keelekasutuse kvaliteedi, info- ja andmekirjaoskuse, kultuuritarbimise ja loomingu, õpioskuste ning lõimingu ja läbivate teemade lõikes.

Põhikooli õppesisu ja keeleteadmised

Gümnaasiumi õppesisu ja keeleteadmised

Õppesisu lehed kirjeldavad keeletasemeti ja kooliastmeti sisuteemasid. Lehel allpool on lingid keeleteadmiste tabelitele. Prantsuse keele keeleteadmiste tabel annab ülevaate keelestruktuuridest, mille õppimisega alustada konkreetsel keeletasemel.

Õppe diferentseerimine

Lehel on üldised soovitused, millest diferentseerimisel lähtuda ning mõned konkreetsed näited ülesande raskusastme muutmise kohta.

Vabavaralisi linke keeleõppematerjalidele

Lehel on lingid üldkasutatavatele tehnoloogilistele vahenditele (nt Kahoot ja analoogid), sh ka kõnesünteesi-, kõnetuvastuse ja masintõlkevahenditele. Prantsuse keele all on mittetäielik kogu näiteid veebist leitavatest materjalidest, osaliselt koos tasemeviidetega.

Elina Laanes